Štatút súťaže

 1. 1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľom súťaže MEGATIP (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť FORTUNA SK, a. s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 00684881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 123/B (ďalej len „vyhlasovateľ“ alebo „spoločnosť Fortuna“)).

 1. 2. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž je rozdelená do 32 (slovom: tridsiatich dvoch) súťažných kôl, ktoré sa konajú v období od 16. 7. 2018 do 31. 5. 2019, vrátane. Každé súťažné kolo sa koná 7 kalendárnych dní, pričom každé súťažné kolo je zahájené a ukončené v súlade s bodom 4. týchto pravidiel (ďalej len „základné súťažné kolá“). Presný harmonogram jednotlivých základných súťažných kôl v rámci lehoty súťaže je zverejnený na www.megatip.sk.

Vyhlasovateľ je rovnako oprávnený usporiadať ďalšie mimoriadne súťažné kolo alebo viacero mimoriadnych súťažných kôl (ďalej len „mimoriadne súťažné kolá“), a to v lehotách, ktoré budú včas vopred zverejnené na www.megatip.sk. Pravidlá mimoriadnych súťažných kôl budú zhodné s pravidlami pre základné súťažné kolá uvedené v týchto pravidlách, ak nebude vyhlasovateľom v predmetnom zverejnení vyslovene stanovené inak s tým, že výška hlavnej ceny – Jackpotu – bude v rámci daného mimoriadneho súťažného kola fixná a prípadné uskutočnenie mimoriadneho súťažného kola nebude mať žiadny vplyv na výšku ceny v rámci základného súťažného kola, ktoré sa bude konať bezprostredne po ukončení mimoriadneho súťažného kola.

 1. 3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je členom Fortuna Klubu Plus (ďalej len „FKP“), t. j., uzavrela s vyhlasovateľom zmluvu na uzatváranie stávok (ďalej len „súťažiaci“).

Pre účasť v súťaži je nutné, aby súťažiaci bol členom FKP a poskytol vyhlasovateľovi jeho osobné údaje v rozsahu vyžadovanom zákonom č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. j., najmä meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo aspoň dvoch dokladov totožnosti a informáciu, či je alebo nie je politicky exponovanou osobou. Pre nadobudnutie nároku na cenu je okrem splnenia ďalších povinností stanovených v týchto pravidlách nutné, aby hráčske konto súťažiaceho nebolo v režime dočasného konta v zmysle príslušných herných plánov.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby v pracovnom alebo obdobnom právnom vzťahu k vyhlasovateľovi, či k ďalším osobám povereným zaistením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb v zmysle platných právnych predpisov považované za blízke osoby. 

 1. 4. PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže, respektíve príslušného (základného alebo mimoriadneho) súťažného kola, je uskutočňovanie úkonov bližšie neurčeného okruhu súťažiacich, ktorých cieľom je zúčastniť sa súťaže a to vyznačením tipov na výsledky zápasov a získať cenu tak, že sa prostredníctvom svojich špecifických prihlasovacích údajov do FKP, ktoré získali v súvislosti s uzavretím zmluvy na uzatváranie stávok , prihlásia do aplikácie dostupnej na www.megatip.sk a vyznačia svoje tipy na výsledok a to najmenej jedného (1) avšak najviac šiestich (6) zápasov vybraných vyhlasovateľom pre príslušné súťažné kolo. Svoj tip môže súťažiaci vyznačiť vždy od okamihu zverejnenia vybraných zápasov, ktoré vyhlasovateľ zverejní spravidla po ukončení predchádzajúceho kola, t. j., spravidla v sobotu, až do okamihu zahájenia prvého zo šiestich (6) vybraných zápasov príslušného súťažného kola, t. j., spravidla v sobotu, pričom v rámci tejto lehoty môže súťažiaci svoje tipy na výsledok rovnakým spôsobom aj meniť, pričom za okamih vyznačenia sa považuje okamih poslednej zmeny. V lehote od okamihu zahájenia prvého zo šiestich (6) vybraných zápasov príslušného súťažného kola už viac nie je možné vyznačené tipy na výsledok zápasov v rámci príslušného súťažného kola upravovať, dopĺňať alebo inak meniť.

Pre účasť v ktoromkoľvek súťažnom kole nie je nutná účasť v ktoromkoľvek inom súťažnom kole. Cena v ktoromkoľvek súťažnom kole nevylučuje získanie ceny v ktoromkoľvek inom súťažnom kole. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť príslušného súťažného kola iba raz, t. j., nie je možné, aby jeden súťažiaci vyznačil v aplikácii niekoľko odlišných tipov na výsledky pre príslušné súťažné kolo.

 1. 5. KRITÉRIA NA URČENIE VÝHERCOV A ZÍSKANIE CENY

Výhercom príslušného súťažného kola sa stane ten súťažiaci, ktorý správne vyznačí svoje tipy na výsledky všetkých šiestich (6) vybraných zápasov príslušného súťažného kola a zároveň splní všetky podmienky stanovené v týchto pravidlách, potrebné pre získanie ceny. Výhercom príslušného súťažného kola môže byť vždy iba jeden súťažiaci. V prípade, že základné podmienky pre získanie ceny splní viac súťažiacich, víťazom príslušného súťažného kola sa stane ten súťažiaci, ktorý vyznačí svoj správny tip na výsledok všetkých šiestich (6) vybraných zápasov v aplikácii ako prvý v poradí (t. j., rozhodujúcim a definitívnym kritériom je skorší dátum a čas vyznačenia správnych tipov na výsledky). V prípade zhodnosti aj tohto parametra bude víťaz daného súťažného kola vylosovaný a to zo všetkých súťažiacich, ktorí správne vyznačili svoj tip na výsledok všetkých šiestich (6) vybraných zápasov a svoj tip vyznačili zhodne ako prví v rovnakom dátume aj čase.

Výherca príslušného súťažného kola získa peňažnú čiastku vo výške zodpovedajúcej aktuálnej výške ceny. Výška ceny pre príslušné súťažné kolo je počas celej sezóny 25 000, - eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur a nulo eurocentov), ak nie je v týchto pravidlách stanovené inak. Pre prípad, že súťažiaci správne vyznačí svoj tip na výsledok všetkých šiestich (6) zápasov, avšak nesplní akúkoľvek jednu alebo viaceré ostatné podmienky stanovené v týchto pravidlách pre získanie ceny, potom mu cena nebude vyplatená. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ súťažiaci, ktorý by za predpokladu splnenia všetkých podmienok bol výhercom príslušného súťažného kola nesplní súčasne všetky podmienky pre získanie ceny, nárok na cenu mu nevzniká a náhradný výherca (t. j., ďalší v poradí) sa v príslušnom súťažnom kole neurčuje (t. j., príslušné súťažné kolo je bez výhercu).

V rámci jednotlivých súťažných kôl sú súťažiacim udeľované body nasledovne:

 • 10 bodov: súťažiaci uhádne presný výsledok zápasu (napr. tip 1:2, výsledok 1:2)
 • 8 bodov: súťažiaci uhádne víťaza zápasu alebo remízu a presný gólový rozdiel (napr. tip 1:2, výsledok 2:3)
 • 7 bodov: súťažiaci uhádne víťaza zápasu alebo remízu a presný počet gólov v zápase (napr. tip 1:2, výsledok 0:3)
 • 5 bodov: súťažiaci uhádne víťaza zápasu alebo remízu (napr. tip 1:2, výsledok 0:4)
 • 2 body: súťažiaci uhádne presný počet gólov v zápase (napr. tip 1:2, výsledok 3:0)
 • 0 bodov: všetky ostatné varianty (napr. tip 1:2, výsledok 0:0)

Maximálny počet bodov, ktorý je možné získať za jeden zápas je desať (10) bodov. Maximálny počet bodov, ktorý je možné získať v jednom súťažnom kole je teda šesťdesiat (60), pokiaľ všetky vyhlasovateľom vybrané zápasy dopadnú presne tak, ako vyznačil daný súťažiaci. Bodové súčty sú vždy kombináciou rôznych variantov správneho vyznačenia tipov na výsledky, gólové rozdiely alebo počty gólov.

Ak v príslušnom súťažnom kole žiadny súťažiaci nevyznačí výsledok všetkých šiestich (6) vybraných zápasov správne, potom súťažiaci ktorí v danom súťažnom kole získajú najvyšší počet bodov, získavajú nasledovné ceny:

1. miesto: 100,- eur (slovom: sto eur a nula eurocentov) pripísaním na hráčske konto,
2. miesto: 60,- eur (slovom: šesťdesiat eur a nula eurocentov) pripísaním na hráčske konto,
3. miesto: 40,- eur (slovom: štyridsať eur a nula eurocentov) pripísaním na hráčske konto,
4. miesto: 30,- eur (slovom: tridsať eur a nula eurocentov) pripísaním na hráčske konto,
5. miesto: 20,- eur (slovom: dvadsať eur a nula eurocentov) pripísaním na hráčske kont,.
6. miesto: 10,- eur (slovom: desať eur a nula eurocentov) pripísaním na hráčske konto,
7. miesto: 10,- eur (slovom: desať eur a nula eurocentov) pripísaním na hráčske konto,
8. miesto: 10,- eur (slovom: desať eur a nula eurocentov) pripísaním na hráčske konto,
9. miesto: 10,- eur (slovom: desať eur a nula eurocentov) pripísaním na hráčske konto,
10. miesto: 10,- eur (slovom: desať eur a nula eurocentov) pripísaním na hráčske konto.

Súťažiacim sa body prideľujú iba za správne vyznačený tip podľa vyššie uvedených kritérií, pričom maximálny možný počet dosiahnutých bodov za jeden zápas je desať (10) bodov. V prípade, že rovnaký počet bodov dosiahne viac súťažiacich, o výhercovi rozhoduje počet správne vyznačených presných výsledkov zápasov príslušného súťažného kola. Pri zhode aj tohto ukazovateľa rozhoduje počet správne vyznačených tipov na víťazov zápasov a hendikep príslušného súťažného kola. Pri zhode aj tohto ukazovateľa rozhoduje počet správne vyznačených tipov na víťazov zápasov a počet gólov v zápase príslušného súťažného kola. Pri zhode aj tohto ukazovateľa rozhoduje počet správne vyznačených tipov na víťazov zápasov príslušného súťažného kola. Pri zhode aj tohto ukazovateľa rozhoduje počet správne vyznačených tipov na celkový počet gólov v zápase príslušného súťažného kola. Pri zhode aj tohto ukazovateľa rozhoduje skorší dátum a čas vyznačenia príslušných tipov súťažiaceho do aplikácie, pričom za okamih vyznačenia sa považuje okamih poslednej zmeny.

Pokiaľ bude niektorý zápas príslušného súťažného kola odložený alebo nebude ukončený v rámci pôvodne stanoveného konania daného súťažného kola (t. j., bude odohraných menej než 90 minút), potom vyznačený tip súťažiaceho na tento zápas nebude zohľadnený. V prípade, že v rámci príslušného súťažného kola bude riadne odohraných iba päť (5) zo šiestich (6) zápasov, bude výška ceny pre takéto súťažné kolo znížená na fixnú čiastku 5 000,- eur (slovom: päťtisíc eur a nula eurocentov); pokiaľ budú riadne odohrané iba štyri (4) zo šiestich (6) zápasov, bude výška ceny pre takéto súťažné kolo znížená na fixnú čiastku 3 000,- eur (slovom: tritisíc eur a nula eurocentov). Ak budú v rámci príslušného súťažného kola riadne odohrané tri (3) zápasy alebo menej zápasov, bude dané súťažné kolo zrušené, cena nebude udelená a budú vyhlásení iba výhercovia, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov v danom súťažnom kole.

Megatip odmeňuje aj celkových výhercov, to znamená najlepších 10 tipérov po skončení súťažného ročníka Fortuna ligy 2022/2023. V takomto prípade sa rátajú body získané zo všetkých 32 odohraných kôl Fortuna ligy. Mená výhercov budú známe najneskôr 30. mája 2023. Súťažiaci hrajú o ceny, konkrétne:

 • Miesto: 500 EUR + 2 lístky na Futbalový zápas TOP 5 EU líg
 • Miesto: 350 EUR + Futbalový dres FL
 • Miesto: 250 EUR + Futbalový dres FL
 • Miesto: 250 EUR + Futbalový dres FL
 • Miesto: 150 EUR + Lopta Fortuna ligy
 • Miesto: 100 EUR
 • Miesto: 100 EUR
 • Miesto: 50 EUR
 • Miesto: 50 EUR
 • Miesto: 50 EUR

6. ODOVZDANIE CIEN

Ceny za každé kolo a celú sezónu budú výhercom pripísané formou stávkového kreditu na ich hráčske kontá registrované u vyhlasovateľa súťaže, a to najneskôr do 7 pracovných dní od zverejnenia výhercov. Prípadný jackpot bude vyplatený prostredníctvom šeku a výherca je povinný priznať zákonom stanovené dane a odvody v príslušnej výške.

7. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže, vrátane zmeny lehoty súťaže, alebo súťaž kedykoľvek odvolať, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia tejto informácie na www.megatip.sk v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Súťažiacim, ktorí pred zmenou alebo pred odvolaním súťaže jej podmienky prevažne alebo sčasti už splnili, vyhlasovateľ poskytne primerané odškodnenie v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Ak bude mať vyhlasovateľ podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho alebo iných osôb, ktoré takýmto konaním súťažiacemu napomohli alebo mohli napomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto konaniu preukázateľne dôjde, bude takýto súťažiaci zo súťaže až do odvolania vylúčený. V sporných prípadoch si vyhlasovateľ vyhradzuje právo rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho s konečnou platnosťou.
Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci zároveň svoj dobrovoľný, vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska, hráčskej prezývky a fotografie v prípade jeho výhry v súťaži alebo v príslušnom súťažnom kole na www.megatip.sk. Ďalšie použitie osobných údajov súťažiacich a výhercov sa riadi príslušnými Obchodnými podmienkami k zmluve na uzatváranie stávok a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Na právne vzťahy medzi vyhlasovateľom a súťažiacimi v týchto podmienkach súťaže vyslovene neupravené sa primerane aplikujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky v ich platnom znení, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

V Bratislave dňa 11. februára 2019

Kam dál?